Предварително дефиниран проект 4

 

Със Заповед № РД-13-76/24.07.2015 г. на Ръководителя на Програмния оператор на Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” стартира изпълнението на предварително дефиниран проект 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“.

Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност.

Специфичните цели на проекта са:

Подобрени методи за пренатална диагностика;

Подобряване на познанията и уменията на лекари - специалисти по акушерство и гинекология в областта на пренаталната диагностика и феталната морфология;

Подобрени неонатални грижи.

Дейностите по проекта са насочени към:

Подобряване на качеството на пренатална диагностика, за да се намалят съществуващите регионални различия в качеството чрез предоставяне на оборудване и обучение на специалисти във всяка от 28-те области в България;

Подобряване на качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията за неонатални грижи в страната.

В рамките на проекта се предвижда обучение по фетална морфология /ултразвук в акушерството/ на две нива:

Обмен на добри практики: 2 експерти по ултразвук в акушерството от Норвегия ще обменят практики с водещи български експерти по ултразвук в акушерството в рамките на 5 дни в България.

Обучение на 100 специалисти по акушерство и гинекология от ключови български специалисти от сферата на феталната морфология в рамките на 7 дни, разделени на курсове, по 5 човека във всеки курс /общо 20 курса/.

Целеви групи и крайни бенефициенти на проекта:

Бременни жени;

Новородени;

Лекари - специалисти по акушерство и гинекология.

 

Проектът е на обща стойност: 12 774 308.06 лв. (6 531 400 евро) и е със срок на изпълнение до 30 април 2017