Предварително дефиниран проект 3

С подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 07-PDPC03/25.11.2014 г. между Министерство на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор и Националния център по обществено здраве и анализи стартира изпълнението на предварително дефиниран проект „Подобрени услуги за психично здраве“.

Основните цели на проекта са подобряване на общественото здраве и намаляване на здравните неравенства, и развитие на политики в областта на психичното здраве, базирани на доказателства.

Специфичните цели на проекта са:

Повишаване познанията на личните лекари, психолозите и социалните работници за ранно откриване и лечение на чести психични разстройства;

Проучване относно честите психични разстройства.

Дейностите по проекта са насочени към:

Осигуряване на реална и устойчива информация в областта на психичното здраве;

Повишаване познанията на личните лекари за разпознаване, лекуване и справяне с пациенти с депресивни и суицидни наклонности.

Повишаване на способностите за обучение на 56 представители на регионалните здравни инспекции относно психичните заболявания със суициден характер и превенция сред подрастващите;

Придобиване на научни познания относно разпространението, заболяемостта и смъртността при психичните разстройства и прилагането на услуги за психично здраве;

Повишаване информираността на обществото относно проблемите с психичното здраве.

Целеви групи и крайни бенефициенти на проекта:

Лични лекари;

28-те регионални здравни инспекции;

Училищни преподаватели и психолози;

Лица с психични разстройства, семейства, уязвими групи и др.

 

Проектът е на обща стойност: 1 955 830 лв. (1 000 000 евро) и е със срок на изпълнение до 30 април 2017 г.

Повече информация може да откриете на сайта на проекта:

http://ncphp.government.bg/mejd-d-t/1127-eeagrant1-2.html