Предварително дефиниран проект 1

С подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 07-PDPC 01/19.19.2014 г. между Министерство на здравеопазването, в качеството му на Програмен оператор и Националния център по обществено здраве и анализи стартира изпълнението на предварително дефиниран проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“.

Основната цел на проекта е подобряване на общественото здраве чрез развитие на информационните системи в здравеопазването.

Специфичните цели на проекта са:

Развитие на нови методологични и методични подходи за събиране, обработване и анализиране на здравна информация, съобразена с нуждите на определените целеви групи.

Създаване на възможности за подобряване на контрола, превенцията и лечението на диабета и редките болести чрез развитие на подходяща информационна среда.

Развитие и прилагане на национални здравни регистри за диабет и редки болести, служещи като база /модел/ за изграждане на медицински регистри във всички здравни аспекти.

Създадаване на условия за прилагането на европейските и подобряването на националните мерки, касаещи електромагнитните лъчения и вредните емисии за населението.

Дейностите по проекта са насочени към:

Изготвяне/развиване на национални здравни регистри за диабет и редки болести на базата на подготвени и анализирани показатели и нужди.

Разработване на специфични правила и методики в областта на специализираните национални здравни регистри за пациенти с диабет и редки болести.

Създаване на примерни/концептуални модели за развитие и прилагане на здравни регистри за диабет и редки болести.

Пилотно внедряване на разработените модели на регистри за диабет и редки болести, които ще бъдат основа за по-нататъшна употреба.

Подобряване контрола върху източниците на излъчване и електромагнитните емисии, насочени към хората.

Подобряване на съществуващата информацонна база относно оплакванията на хора, живеещи в близост до „чувствителни“ зони с източници на ЕМЛ в полза на контролните органи, медицинските специалисти и местните власти.

Целеви групи и крайни бенефициенти на проекта:

Пациенти с дабет тип 1 и тип 2

Пациенти с редки болести

Семейства, имащи дете с диабет или с генетични заболявания

Семейства с история на диабет

Семейства с фертилни проблеми

Бременни жени

Всички новородени

Население, живеещо в градски райони с повишена радиация

Лични лекари, медицински специалисти и др.

 

Проектът е на обща стойност 1 052 258,05 лв. (538 011 евро) и е със срок на изпълнение до 30 април 2017 г.

Повече информация може да откриете на сайта на проекта:

http://ncphp.government.bg/mejd-d-t/1126-eeagrant1.html