Предварително дефинирани проекти

По Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., е предвидено финансиране на т.нар. предварително дефинирани проекти, както следва:

1. „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването“ с бенефициент Национален център по обществено здраве и анализи, на стойност 538 011 евро.

2. „Подобряване надзора на ваксино-предотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър” с бенефициент Национален център по заразни и паразитни болести, на стойност 152 970 евро;

3. „Подобрени психично-здравни услуги“ с бенефициент Национален център по обществено здраве и анализи, на стойност 1 млн. евро.

4. „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ с бенефициент Министерството на здравеопазването, на стойност 6 531 400 евро