Малка грантова схема

На 08 Октомври 2014 г. беше подписан договор № РД-17-521/08.10.14 с Обединение „СФБ – БГ 07“ ДЗЗД за „Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“.

Договорът е на стойност 148 272 лв. със срок на изпълнение до 31 Декември 2016 г.

Заложените дейности в него са насочени към студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, които са или ще се обучават в медицински специалности в България: медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, трудова медицина и работоспособност, както и обучаващите се за лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и др. медицински специалности и специалности в медицински висши учебни заведения. Основните приоритети в концепцията за подпомагане на ромското население в достъпа до образование и придобиване на умения и знания в областта на здравеопазването ще бъдат реализирани чрез:

Провеждане на информационни кампании и популяризиране на възможностите за предоставяне на подкрепа за набиране на кандидати да стипендианти.

Подбор на стипендианти въз основа на предварително определени критерии.

Наставничество на стипендиантите - отчитане и контрол на дейността им.

Обучение по застъпничество, реализирано в рамките на лагер за студенти, докторанти, специализанти и наставници, съгласно ТП.

Предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и специализанти редовно и задочно обучение, обучаващи се в медицински висши училища, университети и колежи или по медицински специалности в други висши учебни заведения, като се покриват годишните такси за обучение, платими на семестриална база, както и стипендии, платими за всеки месец от обучението, за покриване на разходи за учебна литература, транспортни разходи, общежитие, храна и други битови разходи.

Срокът на изпълнение на договора е до 31 Декември 2016 г. за две учебни години – 2014/2015 г.; 2015/2016 г. Очакваните резултати са: подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги ; увеличаване броя на ромите, работещи в сферата на здравеопазването като здравни специалисти; намаляване броя на здравно неосигурените роми; подобряване на общото здравословно състояние на ромите; преодоляване на негативните нагласи спрямо ромската общност в сферата на здравеопазването.

В изпълнение на Малка грантова схема за учебната 2014/2015 г. е предоставена финансова подкрепа на 35 стипендианти от ромски произход, а за учебната 2015/2016 г. – на 100 стипендианти.

В периода 30.08 – 03.09.2015 г. е проведен лагер с участието на 33 стипендианти. В рамките на лагера е реализирано обучение по застъпничество за развиване на умения и качества с цел иницииране на промени в ромските общности.

Повече информация може да откриете на сайта на Малка грантова схема:

www.scholarship.sonikstart.eu