Програма

БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Програмен оператор: Министерство на здравеопазването

Подкрепящо звено: – Оперативна програма „Техническа помощ”, Администрация на Министерския съвет

Прогнозни допустими разходи: 15,782,353 евро

Размер на гранта: 13 415 000 евро

Разпределение на гранта:

ЕИП: 5 650 000 евро

НФМ: 7 765 000 евро

Национално съфинансиране: 2 367 353 евро

Дата на одобрение: 20.08.2013 г.

Продължителност на програмата: 30.04.2017 г.

Интернет сайт: http://www.bg07eeagrants.bg/bg/програмата/

Програмното предложение има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България.

В частност, програмното предложение има за цел да допринесе за постигане на определените резултати:

• Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;
• Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;
• Подобрени психично-здравни услуги;
• Специфични предизвикателства за здравето на ромите.

Изграждането на капацитет, един от дефинираните приоритети на двустранното сътрудничество, както и средствата разпределени за него, ще бъде от съществено значение за трансфера на знания към програмния оператор и други заинтересовани страни, които, от своя страна, ще подпомогнат ефективното изпълнение на програмата. В тази връзка, предложеният направляващ комитет ще функционира като орган с широки мрежови функции и поддръжка на двустранните отношения, за да се отговори на предизвикателствата и нуждите за подобряване на здравната система в България.

Двустранните отношения ще получат силна подкрепа чрез съвместно разработване на програмното предложение с програмен партньор - Световната здравна организация (СЗО) и насърчаване на развитието на проекти с партньори от страните-донори.

Основните целеви групи са институциите, компетентни при определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването. Допълнителните целеви групи включват всички заинтересовани страни в областта, включително неправителствените организации и широката общественост.

Интервенциите, определени като необходими за допринасяне очакваните резултати, включват провеждане на проучвания, предоставяне на оборудване, разработване на софтуер и въвеждане на данни, обществени кампании, комуникация, дейости по информация и публичност, събития и разработване на дейности в рамките на Фонда за двустранни отношения, който следва програмния оператор да създаде, съгласно Регламента на програмата. Някои проекти могат да изискват малки строително ремонтни работи. Допустими разходи по всички проекти са разходите за персонал, режийни и пътни разходи съгласно българското законодателство.

 Резултати и индикатори 

На 20 февруари 2015 г. Министерство на здравеопазването, в качеството на Програмен оператор по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм ( НФМ) 2009-2014, с ръководител на програмния оператор  д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването, утвърди Насоки за кандидатстване по мерки за подобряване на управлението на здравния сектор и на достъпа до качествени здравни услуги по Програма БГ07. Повече информация по темата може да намерите в рубриката „Покани и Обществени поръчки“, „Покани за проектни предложения“ http://www.bg07eeagrants.bg/bg/покани/покани-за-проектни-предложения/