Покани за проектни предложения

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНИЯ СЕКТОР И НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения по цитираната по-горе покана за следните мерки на Програмата:

Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани

Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони

Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични,  генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от  церебрална парализа,  сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)

Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите

Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 5 347 000 евро, разпределени по мерки, както следва:

-      Мярка 1 -  2 000 000 евро

-      Мярка 2 – 680 000 евро

-      Мярка 5 – 1 987 000 евро

-      Мярка 6 – 680 000 евро

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект:

-      от 170 000 до 300 000 евро за проекти по мярка 1

-      от 170 000 до 340 000 евро за прoекти по мерки 2, 5 и 6

Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ е до 100%.

С приоритет са проекти в сътрудничество с партньори от страните – донори. В процеса на изготвяне на проектни предложения и/или търсене на партньори от страна на донорите потенциалните бенефициенти ще могат да се възползват от възможността за участие в предстоящо събитие по линия на Фонда за двустранни отношения, чиято дата и място на провеждане ще бъдат съобщени допълнително.

Въпроси могат да бъдат задавани на адреса на електронната поща: bdimitrova@mh.government.bg

 

Проектните предложения се подават на адрес:

Министерство на здравеопазването

гр. София, п.к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 5

Краен срок за представяне на проектните предложения: 30 април 2015 г., 17:00 часа местно време.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване и приложения, по мерки 1, 2, 5 и 6 от Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“, може да изтеглите от тук :

 
Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани 

Annexes_ENG 


Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони

Annexes_ENG

Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)

Annexes_ENG

Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите

Annexes_ENG

 

 

Класиране на кандидатите по Мярка 1, 2, 5 и 6

08.09.2015

Списък на недопустимите проектни предложения можете да видите в прикачения файл.

прочети повече...