ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОР НА  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМА БГ07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г., С ПРОГРАМЕН ОПЕРАТОР МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

В качеството си на Програмен оператор на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Министерството на здравеопазването отправя покана към неправителствените организации, желаещи да участват в работата на Управителния комитет на програмата, да подадат заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор за членове на Комитета.

Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве” има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България. В частност, Програмата има за цел да допринесе за постигане на следните резултати:

- Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;
- Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;
- Подобрени психично-здравни услуги;
- Специфични предизвикателства за здравето на ромите.

В състава на Управителния комитет на Програмата следва да участват и неправителствени организации, чиито представители са определени на база на утвърдена от ръководителя на Програмния оператор процедура.

Заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор за членове на Управителния комитет могат да подадат организации, които попадат в някоя от посочените групи.

1. Пациентски организации;

2. Организации на ромите;

3. Други социални организации, работещи в сферата на интеграцията на малцинствени етнически групи и общественото здраве.

За да вземат участие в избора, неправителствените организации трябва да отговарят на изискванията, описани в утвърдената от ръководителя на Програмния оператор процедура, която е приложена към настоящата покана.

Организациите, подали заявление за участие в избора на представители и отговарящи на изискванията, залегнали в процедурата, ще бъдат поканени да излъчат общ представител на съответната група организации и негов заместник.

Писмените заявления за участие се предоставят заедно с декларация, удостоверяваща, че съответните организации отговарят на заложените изисквания. Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и се приемат в срок до 17 април 2014 г. на адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски” № 39, Министерство на здравеопазването, на вниманието на г-жа Гергана Върбанова, директор на дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми” (важи датата на пощенското клеймо).

За контакти: 

Тел.: +359 2 9301 203 

E-mail: kmateev@mh.government.bg

 

Важно!

Посоченият в поканата срок за подаване на заявления и декларации се удължава до 17:00 часа на 30 април 2014 г.

Писмените заявления за участие заедно с декларация, удостоверяваща, че съответните организации отговарят на заложените изисквания, следва да бъдат подадени в деловодството на Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5.

 

Приложения:

Процедура за избор на представители на НПО

Образец на Заявление

Образец на Декларация