Двустранен фонд

 

 

Резултати от процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на искания за подкрепа

по Фонда за двустранни отношения на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

 

Списък с одобрени за финансиране искания за подкрепа

 

Регистрационен №

Наименование на проекта

 

Кандидат

БГ07 – 227

Изпълнение на инициативи за двустранно сътрудничество с Норвежката Асоциация по натурална медицина (Norske Naturterapeuters Novedorganisasjon - NNH)

Медицински център „Медика – Албена“ ЕАД

БГ07 – 256

Изпълнение на инициативи за двустранно сътрудничество с Сдружение „Културата премахва граници“(CULTURE BREAK BORDERS).

Регионална здравна инспекция - Смолян

БГ07 – 257

Родителско участие при работа с деца с проблеми от аутистичния спектър в сътрудничество с Норвежки научен и технически университет (NTNU).

Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“

БГ07 - 270

Разучаване на функционалността на електронни платформи за представяне и анализ на здравна информация на регионално ниво, използвани в регион Остфолд, Норвегия.

Сдружение „Обществено здравеопазване“ – 99“ - Варна

 

БГ07 – 273

Разширяване на инструментариума в областта на детското психично здраве у нас и управлението на услугите чрез представяне на новия за България метод Приложен поведенчески анализ.

Фондация „Ханна“

БГ07 - 274

Изпълнение на инициативи за двустранно сътрудничество с ЛГБТ организации и НПО, работещи по проблемите с ХИВ

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

БГ07 – 279

Подобряване на управлението в областта на здравеопазването чрез въвеждането на отворени данни.

НПО „Линкс“

БГ07 – 280

Обмен на добри практики и опит в сферата на психичното здраве.

Фондация „Институт за изследване на промяната“

БГ07 – 281

Изпълнение на инициативи в сферата на борбата срещу зависимости и промоцията на здравословен начин на живот.

Регионална здравна инспекция - Смолян

БГ07 – 282

Споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор.

Община Габрово

 

 

 Списък на резервни искания за подкрепа

 

Регистрационен №

Наименование на проекта

 

Кандидат

БГ07-284

Обмен на добри клинични практики в сферата на психичното здравеопазване

Сдружение „Стъпка по стъпка“, гр. Велико Търново“

БГ07-283

Модел на реализация на система за събиране и анализ на медицински данни от практиката

„Институт за медицински научни изследвания“ ООД, гр. София

 

  

Списък на неодобрени за финансиране искания за подкрепа

 

Регистрационен №

Наименование на проекта

 

Кандидат

БГ07-277

ePersonalCare

„Интерконсулт България“ ООД, гр. София

БГ07-287

Придобиване на знания в областта на клетъчната биология при глиоми и транслационни изследвания.

Фондация „Остани“, гр. София

БГ07-289

Нови възможности за подобряване на психично здравните услуги.

Фондация „Свети Козма и Дамян“, гр. Велико Търново